3BB Cloud Backup

ในปัจจุบัน เรื่องของการแบ็คอัพหรือสำรองข้อมูลเริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกๆประเภทของธุรกิจ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจอาจจะหยุกชะงักได้ และส่งผลต่อความเสียหายของธุรกิจ


บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Backup)

บริการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Backup) เป็นบริการสำรองข้อมูลจาก Server ออกมาเก็บภายนอก ต่างสถานที่เพื่อให้ข้อมูลยังคงอยู่และสามารถกู้กลับคืนได้ตลอดวลา ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งาน หรือเกิดเหตุไม่คาดคิดเพื่อสะดวกในการกู้คืนข้อมูลกลับมาใช้โดยเร็วที่สุด ไม่ว่าจะกู้เฉพาะ ไฟล์ หรือกู้ทั้งหมด และมีการ เข้ารหัสข้อมูลเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับทั้ง Windows Server และ Linux ฯลฯ

ถ้าระบบ Cloud Server อยู่ในประเทศไทย จะทำให้การทำ Backup มีความเร็วกว่า Cloud Server ที่อยู่ต่างประเทศ เพราะมี Bandwidth ที่สูงกว่า Bandwidth ของต่างประเทศ ทำให้การ Backup และ restore ทำได้รวดเร็วกว่าการ backup ด้วย Server ที่อยู่ต่างประเทศแน่นอน